บทความ

รูปภาพ
  การพัฒนารูปแบบบันทึกทางการพยาบาล Electronic Nurse Record Program                                                                                                                                                   นางสิริญญา เกียรติกวินพงศ์ นางจันทร์เพ็ญ   คำแหง นายปัณณวิชญ์   วริศรัชพงษ์   ที่มา การบันทึกทางการพยาบาลเป็นกิจกรรมสำคัญสำหรับพยาบาล เป็นสิ่งที่แสดงเอกลักษณ์ของวิชาชีพพยาบาล และเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงคุณภาพของการปฏิบัติการพยาบาล   แม้ว่าการบันทึกทางการพยาบาลจะมีความสำคัญมาก แต่จากการทบทวนบันทึกทางการพยาบาล พบปัญหาความไม่คลอบคลุม ครบถ้วน บันทึกไม่ตรงประเด็น ขาดความต่อเนื่อง   ลายมืออ่านไม่ออก   ไม่สามารถประเมินคุณภาพบริการพยาบาลได้   สาเหตุจากภาระงานและความยุ่งยากเร่งด่วนของงาน รวมทั้งบุคลากรบางส่วนมีอายุงานระหว่าง 1-3 ปี มีการหมุนเวียนสูง   และมีความเข้าใจไม่ตรงกันในการบันทึกทางการพยาบาล   จึงพัฒนารูปแบบบันทึกทางการพยาบาล ที่สะท้อนการใช้แนวคิดกระบวนการพยาบาล   ( Nursing Process ) และมาตรฐานการพยาบาล ( Nursing standard)     วั ตถุประสงค์ 1.เพื่อพัฒนารูปบันทึกทางการพ
รูปภาพ
  แผนยุทธศาสตร์กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลเขวาสินรินทร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ / ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงานโครงการ ตัวชี้วัด องค์กรแห่งความสุข มีมาตรฐาน     1. จัดบริการพยาบาล  และผดุงครรภ์  มีมาตรฐาน  บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ 1. ผู้รับบริการได้รับบริการตามมาตรฐานวิชาชีพ  มีความปลอดภัยและพึงพอใจ 1. พัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรคเรื้อรังและกลุ่มโรคที่เป็นปัญหาในพื้นที่ 1.1 โครงการพัฒนาการดูแล / ส่งต่อ / ผู้ป่วย ได้แก่ DM/HT/CKD/Stroke/STEMI /Sepsis 2. โครงการประกันคุณภาพการพยาบาล ( ภายใน / นอก ) 3. นิเทศทางการพยาบาล 4. โครงการพัฒนาบันทึกทางการพยาบาล / การใช้กระบวนการพยาบาล -1. ผลสัมฤทธิ์ของ KPI ตามกลุ่มโรค 2. หน่วยงานผ่านเกณฑ์ประกันคุณภาพระดับ 3 >80 % 3. ผลสัมฤทธิ์การนิเทศทางการบริหาร / ทางคลินิกระดับ 3 ขึ้นไป 4. ร้อยละการบันทึกพยาบาล / การใช้กระบวนการพยาบาล  >80 5. จำนวนข้อร้องเรียนด้านพฤติกรรมบริการ 6. ร้อยละของ